tiktok dun & bradstreet

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
חברת ליס קום בע”מ ח.פ. 515890820 (להלן: “החברה” או “אנחנו”) רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר החברה שכתובתו www.leasecom.co.il (להלן: “האתר”). מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות של החברה וסוקר בין השאר את האופן בו החברה משתמשת במידע האישי שנאסף מהמשתמשים באתר.

המידע שנאסף (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או עפ”י הוראות כל דין.

אינכם מחויבים עפ”י חוק למסור לנו מידע אישי ומסירת מידע כאמור תלויה ברצונכם ובהסכמתכם. בעצם המשך גלישתכם באתר הנכם מביעים את הסכמתכם למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיכם בהתאם למדיניות זו.

1. סוגי המידע שאנו אוספים

בעת שימושכם באתר, ועל מנת שנוכל להיענות לפניות שתבקשו להעביר אלינו באמצעות האתר, אנו עשויים לבקש מכם פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופירוט של תוכן פנייתכם.

כמו כן cookies המופעלים באתר (כמפורט להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו הגיע המשתמש לאתר וכו’. המידע שמפורט בסעיף 1 זה לעיל יכונה להלן “המידע שנאסף”.

2. מטרת האיסוף והשימוש במידע

אנו עושים שימוש במידע שנאסף למטרות הבאות:

 • יצירת קשר ומתן שירותים
 • תפעול האתר,
 • פיתוחו, שיפורו וניהולו
 • שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים
 • אבטחת מידע
 • עפ”י הוראות כל דין, צו שיפוטי ו/או דרישת רשות מוסמכת

3. מסירת מידע לצד שלישי

אנו רשאים להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

 • לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך קבלת שירותים בקשר עם האתר או בקשר עם פנייתכם אלינו באמצעות האתר (לדוגמא: אנו עשויים לאחסן הודעה שתשאירו באתר במערכת ניהול לקוחות המוצעת ע”י חברה חיצונית)
 • ליועצים המקצועיים שלנו (כגון: עורכי דין , רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם
 • אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו
 • במקרה של מחלוקת משפטית ביניכם (ו/או גורם מטעמכם) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור
 • בהתאם לדרישות כל דין, צו שיפוטי ו/או רשות מוסמכת

4. Cookies

האתר עשוי להשתמש ב- cookies.cookies, מדובר בקבצים אשר מורדים למכשיר ממנו הינכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו’) ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין של האתר וכו’. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת אנא בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

5. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר זה. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים מיום שפורסמה באתר הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות. כל שאר השינויים, וכן שינויים מהותיים שהדין מחייב שייכנסו לתוקף באופן מיידי, יכנסו לתוקף מידע עם פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אנו נראה בהמשך שימושכם באתר לאחר עדכון מדיניות זו כהסכמתכם לתוכן המדיניות המעודכנת.

6. יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בקשר למדיניות פרטיות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות שליחת מייל לכתובת הבאה office@leasecom.co.il או באמצעות דף “יצירת קשר” באתר.

כדי שנוכל לטפל בפנייתכם באופן מיטבי, אתם מתבקשים לציין בפניה את שמכם המלא ופרטים ליצירת קשר אתכם (שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון).

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 9 בינואר 2023.

וואטסאפ חייגו עכשיו

תפריט נגישות